บุคลากร


นางยุภิณย์ หงษ์สีลา

ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ


นางเบญจมาศ เศษศรี

ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นางปัทมา เหลือนับ

ครู ชำนาญการ

กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา


นางกนิษฐา รัตนะวงค์

ครู ชำนาญการ

กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางสาวณฐสินี มาระโย

ครู ชำนาญการ

กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์


นางสาวศิรินทิพย์ หัสดินรัตน์

ครู ชำนาญการ

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย


นางนงนุช สุริโย

ครู

กลุ่มสาระ ฯ : ปฐมวัย


ว่าที่ร้อยตรีวีระพงษ์ ลาวัลย์

ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นายอัครพล หงษ์คำมี

ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางสาวกฤษณา จันทร์งาม

ครู (พนักงานงานราชการ)

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นางสาวต่วนตูรา ทุแวโวะ

ครูธุรการ


นายประเสริฐ คูณสม

นักการภารโรง