การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2564-2566

วันที่ 9 สิงหาคม 2564
ผู้อำนวยการโรงเรียน และ หัวหน้างาน 4 ฝ่าย
1.ประชุมแนวทางดำเนินการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา2019
2.แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2564-2566
3.การจัดทำโครงการพัฒนาทักษะอาชีพผู้เรียนทุกช่วงวัย