การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครั้งที่ 4

วันที่ 23 ธันวาคม 2564
นำโดย นายประสาร สุขสุคนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ นายชัยรัตน์ กันธุ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนางเบญจมาศ เศษศรี ครูโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ได้ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครั้งที่ 4 ของ นายอัครพล หงษ์คำมี ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย