การปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าภายในโรงเรียน

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ ที่ให้ความอนุเคราะห์บุคลากรและรถกระเช้า มาตรวจสอบ ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในโรงเรียนบ้านคลองใหญ่