การมอบทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ได้ดำเนินการมอบทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐานกิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ให้กับผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 31 คน