กิจกรรมพัฒนาทักษะและการเป็นพลเมืองดิจิทัล

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้าน ICT การอบรมพัฒนาทักษะและการเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) เพื่อให้นักเรียนมีแนวคิดแนวปฏิบัติที่ให้พลเมืองได้เรียนรู้และมีความสามารถในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาด มีการบริหารจัดการ กำกับตนเองได้ รวมถึงรู้เท่าทันและสามารถปกป้องตนเองจากความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งเคารพสิทธิตนเองและผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อสังคม