กิจกรรมเข้าค่าย ลูกเสือ -เนตรนารี

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ได้จัดกิจกรรม เดย์แคมป์ ลูกเสือ-เนตรนารีชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความอดทน มีระเบียบวินัย รู้จักช่วยเหลือตนเองตลอดจนเรียนรู้วิชาลูกเสือ – เนตรนารี เพิ่มเติม เพื่อฝึกการเป็นผู้นำ การปฏิบัติตนให้เป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข