กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565

วัตถุประสงค์

    - เพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่มีมาแต่โบราณให้ยังคงอยู่กับชุมชนตลอดไป

    - เพื่อให้คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

    - เพื่อปลูกฝังค่านิยมอันดีงามให้กับเด็กเยาวชนในการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา