คณะกรรมการสถานศึกษา

1

นายชัยรัตน์     กันธุ

ประธานกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

2

นายบุญทัน     แก้วเกษดี

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

3

นางเบญจมาศ     เศษศรี

กรรมการ

ผู้แทนครู

4

นายผนิชย์     เสวิสิทธิ์

กรรมการ

ผู้แทนองค์กรชุมชน

5

นายสำอาง    พลล้ำ

กรรมการ

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6

พระครูปลัดกฤษณะ    กัลยาโณ

กรรมการ

ผู้แทนพระภิกษุ

7

นายสุริยันต์    กันธุ

กรรมการ

ผู้แทนศิษย์เก่า

8

นางสาวชุติกาญจน์    ศรีคำ

กรรมการ

ผู้แทนผู้ปกครอง

9

นายประสาร    สุขสุคนธ์

กรรมการและเลขานุการ

ผู้อำนวยการโรงเรียน