การประเมินครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00-16.00 น.
นำโดย นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และคณะกรรมการ ได้มาประเมินครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปีการศึกษา 2564 ผู้รับการประเมิน นางนงนุช สุริโย ระดับชั้นปฐมวัย