ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อบ.3 ขวบ

0

0

0

0

อบ.1

2

11

13

1

อบ.2

4

9

13

1

รวม อบ.

6

20

26

2

ป.1

9

11

20

1

ป.2

11

10

21

1

ป.3

8

6

14

1

ป.4

12

8

20

1

ป.5

8

8

16

1

ป.6

11

9

20

1

รวมประถม

59

52

111

6

รวมทั้งหมด

65

72

137

8

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565