แจ้งปิดเรียนในสถานศึกษาตั้งแต่วันที่ 5-18 กรกฎาคม 2564 และเปิดเรียนตามปกติในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564

       จากมติที่ประชุมคณะกรรมการการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสระแก้ว แจ้งปิดเรียนในสถานศึกษาตั้งแต่วันที่ 5-18 กรกฎาคม 2564 และเปิดเรียนตามปกติในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 โดยในระหว่างปิดเรียนทางโรงเรียนปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ On hand (เรียนอยู่ที่บ้าน) นักเรียนหรือผู้ปกครองสามารถติดต่อรับใบงาน แบบฝึกหัด กับครูประจำชั้น
#หากมีการเปลี่ยนแปลงทางโรงเรียนจะประชาสัมพันธ์ ทาง Facebook โรงเรียน และ ไลน์กลุ่มผู้ปกครองทุกระดับชั้นต่อไปคะ