ประวัติโรงเรียน

      เดิมที่ตั้งของโรงเรียนขึ้นอยู่กับพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลเขาฉกรรจ์  อำเภอสระแก้ว  จังหวัดปราจีนบุรี  เด็ก ๆ ในหมู่บ้านนี้เดินทางไปเรียนที่โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน แต่ไม่สะดวก เนื่องจากระยะทางไกล  และมีคลองน้ำธรรมชาติขวางกั้นระหว่างหมู่บ้านกับโรงเรียนเมื่อถึงฤดูฝน น้ำท่วม สะพานและพื้นที่ใกล้เคียง ทำให้เกิดอันตรายกับเด็ก และไม่สามารถเดินทางข้ามไปเรียนได้  ประชาชนในหมู่บ้าน จึงร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จัดซื้อที่ดินจำนวน   21 ไร่ 1 งาน   และก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง  2 ห้องเรียน หลังคาสังกะสี ไม่มีฝากั้น ยกพื้นสูง  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 จำนวนนักเรียน 52 คน  โดยมีครูตำรวจตระเวนชายแดน 3 นาย และจ้างครูช่วยสอน 1 คน  รวมมีครู 4 คน  โดยเปิด เป็นสาขาของโรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2519 จนถึงวันที่ 1  มิถุนายน  2519  จึงเปิดทำการสอนเป็นเอกเทศ โดยตั้งชื่อตามหมู่บ้านว่า โรงเรียนบ้านคลองใหญ่และได้ขอตัว  นายบุญเกิด  สาบุตรดี  ข้าราชการครูโรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน มาทำหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียน

     ปัจจุบันจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  137 คน จำนวนห้องเรียน  8  ห้อง จำนวนครู  8   คน   ครูชาย 3 คน   ครูผู้หญิง 4 คน