ปล่อยพันธ์ุปลา โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ขอขอบคุณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว ที่ให้อนุเคราะห์พันธุ์ปลาน้ำจืด นำมาเลี้ยงบ่อปลาโรงเรียน ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักเรียนได้รับประทาน