มอบทุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข

วันที่ 2 สิงหาคม 2564
โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ได้ดำเนินการมอบทุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (กสศ.)
เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 6 คน คนละ 1,500 บาท โดยมีผู้ปกครองนักเรียนรับเงินแทนนักเรียนในครั้งนี้