มอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายประสาร สุขสุคนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ มอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน เพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ให้กับผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 52 ราย จำนวนเงิน 26,000 บาท