รางวัล เหรียญเงิน ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทักษะชีวิต ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ขอแสดงความยินดีกับ นางนงนุช สุริโย ครูโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ได้รับรางวัล เหรียญเงิน ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทักษะชีวิต ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564