ร่วมทำบุญยกช่อฟ้าอุโบสถและปิดทองลูกนิมิต ณ วัดบ้านคลองใหญ่

นายประสาร สุขสุคนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ร่วมทำบุญยกช่อฟ้าอุโบสถและปิดทองลูกนิมิต เพื่อให้นักเรียนตระหนักในความสำคัญทางพระพุทธศาสนา ปลูกฝังความเป็นไทย ศิลปวัฒนธรรมของชาติอันเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตของชาวพุทธ ณ วัดบ้านคลองใหญ่ ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว