วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์โรงเรียน

   “ โรงเรียนน่าอยู่  ครูมีวิสัยทัศน์  มุ่งสู่มาตรฐานการศึกษา ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”

พันธกิจโรงเรียนบ้านคลองใหญ่

1. พัฒนาสถานศึกษาให้มีความพร้อม มีสภาพบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

2. จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

3. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร

5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

7. จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล และสามารถตรวจสอบได้

8. ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชนและท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการระดมทุนและทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

 9. ส่งเสริมการระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน และพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็งและได้รับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอกที่เกี่ยวข้อง ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้

เป้าหมายโรงเรียน

1. สถานศึกษาทันสมัย สภาพบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน

2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

3. ผู้เรียนทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีสำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ด้วยตนเอง

4. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5. ผู้เรียนทุกคนที่มีอายุอยู่ในวัยเรียนในเขตบริการได้เข้าเรียนอย่างมีคุณภาพทุกคน

6. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ

7. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในและการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง  โดยชุมชนมีส่วนร่วมและได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

เป้าประสงค์

1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาทุกคนมีพัฒนาการ  ด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  สติปัญญาคุณธรรม  พร้อมเรียนต่อในระดับประถมศึกษา

2. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาทุกคนมีปัญญา  มีเหตุผล  แก้ปัญหาต่างๆได้อย่างถูกวิธีและเหมาะสม

3. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาทุกคนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรท้องถิ่น

4. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาทุกคนอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีมลภาวะที่เป็นพิษ

5. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาทุกคนมีสุขภาพการที่แข็งแรงสุขภาพจิตที่เข้มแข็งแจ่มใส  ร่าเริง

6. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาทุกคนมีจิตสำนึกที่ดี  มีระเบียบ  วินัย

7.  นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษมีพัฒนาการด้านการอ่าน  การเขียน  การคิดคำนวณช่วยตนเองได้  อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้