ห้องเรียนคุณภาพ SK1

ประเมินตนเองและแนบลิงค์ คลิปการสอน ร่องรอย หลักฐาน เอกสารต่างๆ ตามแบบประเมินตนเอง

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในรูปแบบออนไลน์ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 6 มีนาคม 2565

 1. มิติที่ 1 ห้องเรียนคุณภาพ “ระดับปฐมวัย”

  อนุบาลศึกษาปีที่ 2 https://forms.gle/2aUz7KkeqnVMJJjB9

  อนุบาลศึกษาปีที่ 3 https://forms.gle/fYHbgA6yyunXZxDQ6

 2. มิติที่ 1 “ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

  ประถมศึกษาปีที่ 1 https://forms.gle/ZZAkrySGNH3B4zY96

  ประถมศึกษาปีที่ 2 https://forms.gle/NSzzQNU2xjWT31nEA

  ประถมศึกษาปีที่ 3 https://forms.gle/DVqMLaxqsoRCSDVp8

  ประถมศึกษาปีที่ 4 https://forms.gle/3iU5ScNKnzCyLerY7

  ประถมศึกษาปีที่ 5 https://forms.gle/rRufkhFjBSo515QE7

  ประถมศึกษาปีที่ 6 https://forms.gle/6nnpK9CzKe9nKAq49

 3. มิติที่ 2 https://forms.gle/BsxywChQu7LUYLJN9

 4. มิติที่ 3 https://forms.gle/chtYeXpgfJh6hv9c8

 

คู่มือ “SK1 CAI สู่มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2564” (ฉบับปรับปรุง)
Doc - https://docs.google.com/document/d/1bTD3nsrIjuEVh8scr6-_z4PSxICi4n4dZgXj8uoAxSk/edit?usp=sharing
PDF - https://drive.google.com/file/d/1-Zwyk8N5N2-DUtpVQahWYLDsV4OaFSL0/view?usp=sharing
หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่ - SK1 cloud - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล - โฟลเดอร์ คู่มือ SK1 CAI (ฉบับปรับปรุง)