อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

“วิชาการดี มีมารยาทงาม”

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

“โรงเรียนน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”