ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน ประกวดนิทานการจัดประสบการณ์เรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน ของเด็กปฐมวัย

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ขอแสดงความยินดี นางภัชญาณี ไชยแสนท้าว ครูโรงเรียนบ้านคลองใหญ่
ที่ร่วมประกวดนิทานการจัดประสบการณ์เรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน ของเด็กปฐมวัย
ได้รับรางวัล “ระดับเหรียญเงิน”
นิทานการจัดประสบการณ์เรียนรู้ เรื่อง น้องแก้มยุ้ยกับขวดเงินของเขา