วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะกระบวนการในการใช้เทคโนโลยี

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะกระบวนการในการใช้เทคโนโลยีใน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทันสมัยให้สอดคล้องกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 16 – 17 กันยายน 2564 ณ โรงเรียนอนุบาลวังน้ําเย็นมิตรภาพที่ 179